Biblioteka

WYCIĄG Z REGULAMINU
BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8
IM. ŚW. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU

 

§ 1.

Zagadnienia ogólne
1.    Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.
2.    Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

§ 2.

Funkcje biblioteki
      Biblioteka:
1.    Służy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych, opiekuńczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.
2.    Stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole.
3.    Jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
4.    Pełni funkcję ośrodka informacji w szkole: dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

§ 5.

Prawa i obowiązki czytelników
1.    Czytelnicy mają prawo do korzystania z księgozbioru biblioteki.
2.    W bibliotece obowiązuje ciche i kulturalne zachowanie.
3.    Uczniowie zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
4.    Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń.
5.    Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
6.    W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza.
7.    Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone najpóźniej dwa tygodnie przed  końcem roku szkolnego.
8.    Po okresie rozliczeniowym (ok. 20 czerwca)  uczniowie (z wyłączeniem absolwentów) mogą wypożyczyć książki na okres wakacji.
9.    Czytelnicy opuszczający szkołę ( pracownicy, uczniowie ) zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych książek i pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
10.    Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko w czytelni.
11.    Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
12.    Wyróżniającym się czytelnikom oraz uczniom biorącym systematycznie udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

§ 6.

Zasady korzystania z Centrum Informacji Multimedialnej
1.    Z  Multimedialnego Centrum Informacyjnego może korzystać każdy uczeń.
2.    Stanowiska komputerowe w czytelni służą wyłącznie do celów edukacyjnych: poszukiwań materiałów, korzystania z programów dydaktycznych.
3.    Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
4.    Użytkownik chcący korzystać z nośników elektronicznych ma obowiązek sprawdzenia ich programem antywirusowym.
5.    Nie można wykorzystywać komputerów do gier i zabaw, prowadzić rozmów z wykorzystaniem internetu.
6.    Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego odpowiada finansowo użytkownik (uczeń). Wszelkie uszkodzenia należy natychmiast zgłaszać dyżurującemu nauczycielowi.
7.    Uczeń korzystający ze stanowiska komputerowego ma obowiązek wpisania się do  zeszytu CIM.
8.    Przy korzystaniu z programów dźwiękowych należy korzystać ze słuchawek.
9.    Z drukarki, skanera można skorzystać za zgodą nauczyciela (wyłącznie materiały potrzebne na zajęcia potwierdzone przez nauczyciela).
10.    W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
11.    Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania z komputera na określony czas.

§ 7.

Zasady wypożyczania bezpłatnych podręczników
1.    Podręczniki przeznaczone uczniom klas pierwszych otrzymuje wychowawca klasy, uczniowie pozostałych klas wypożyczają zestawy podręczników samodzielnie.
2.    Podręczniki  są  wypożyczane na czas realizacji i po tym terminie należy je zwrócić do biblioteki szkolnej.
3.    Podręczniki należy obłożyć (wyklucza się stosowanie okładek samoprzylepnych), na bieżąco dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany okładki.
4.    Podręcznik należy podpisać  umieszczając naklejkę na okładce.
5.    Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników, będących własnością biblioteki szkolnej i  ochrony przed zniszczeniem lub utratą .
6.    W podręczniku nie wolno dokonywać żadnych wpisów lub zaznaczeń.
7.    W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręcznik należy zwrócić wychowawcy lub do biblioteki.
8.    Za zgubiony lub zniszczony (np. zalany, zabrudzony, popisany)  podręcznik odpowiedzialność  finansową ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
9.    Rodzice lub prawni opiekunowie podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.

Szkoła Podstawowa nr 8
im. Świętego Kazimierza Królewicza
w Białymstoku

Powrót na początek strony