Biblioteka

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
 2. W bibliotece obowiązuje ciche i kulturalne zachowanie.
 3. Zbiory biblioteczne udostępnia się w godzinach pracy biblioteki zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 4. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu .
 5. Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych odbywają się według ustalonego grafiku.
 6. Jednorazowo wypożycza się nie  więcej niż cztery  książki.
 7. Dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego czytelnik powinien zwrócić wszystkie wypożyczone książki.
 8. Książkę zagubioną lub zniszczoną czytelnik odkupuje lub ustala z nauczycielem bibliotekarzem zamianę na inną w dobrym stanie.
 9. Uczniowie, którzy przenoszą się do innych szkół
  w trakcie roku szkolnego, zobowiązani są zwrócić wypożyczone książki do biblioteki.
 10. Po okresie rozliczeniowym (ok. 20 czerwca) uczniowie (z wyłączeniem absolwentów) mogą wypożyczyć książki na okres wakacji.

Regulamin wypożyczania bezpłatnych podręczników

 1. Podręczniki przeznaczone uczniom klas pierwszych otrzymuje wychowawca klasy, uczniowie pozostałych klas wypożyczają zestawy podręczników samodzielnie.
 2. Podręczniki  są  wypożyczane na początku września na okres dziesięciu miesięcy, termin zwrotu podręczników przewidziany jest na ostatni tydzień nauki.
 3. Podręczniki należy obłożyć (wyklucza się stosowanie okładek samoprzylepnych), na bieżąco dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany okładki.
 4. Podręcznik należy podpisać umieszczając naklejkę na okładce.
 5. Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników, będących własnością biblioteki szkolnej i ochrony przed zniszczeniem lub utratą .
 6. W podręczniku nie wolno dokonywać żadnych wpisów lub zaznaczeń.
 7. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręcznik należy zwrócić wychowawcy lub do biblioteki.
 8. Za zgubiony lub zniszczony (np. zalany, zabrudzony, popisany) podręcznik odpowiedzialność  finansową ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
 9. Rodzice lub prawni opiekunowie podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.

Pobierz

Szkoła Podstawowa nr 8
im. Świętego Kazimierza Królewicza
w Białymstoku

Powrót na początek strony