Świetlica szkolna

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku


1. Świetlica szkolna jako pozalekcyjna forma wychowawczo-opiekuńcza szkoły zapewnia opiekę w godz. od 7.00 do 17.00.

2. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Białymstoku, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów).

3. Głównym kryterium kwalifikacji do świetlicy jest zatrudnienie obojga rodziców lub rodzina niepełna oraz prawidłowo wypełniona karta zgłoszenia dziecka.

4. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być osobiście odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) do godz. 17.00.

5. W przypadku złożenia przez rodziców pisemnego oświadczenia określającego godziny samodzielnego powrotu dziecka do domu i stwierdzającego ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka, (bądź z zaznaczeniem, że będzie ono odbierane przez niepełnoletnie rodzeństwo), zezwala się na samodzielny powrót dziecka do domu.

Zachowanie uczniów świetlicy, ich prawa i obowiązki określa odrębny regulamin.

Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy szkolnej

1.Kształtowanie u wychowanków samorządności, samodzielności oraz umiejętności współżycia w zespole.

2.Przygotowanie do udziału w życiu społecznym i obowiązków.

3.Rozwijanie zainteresowań.

4.Uczestnictwo w życiu kulturalnym.

5.Troska o zdrowie wychowanków i bezpieczeństwo.

6.Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu.

7.Wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły.

8. Współpraca z rodzicami i środowiskiem.

Szkoła Podstawowa nr 8
im. Świętego Kazimierza Królewicza
w Białymstoku

Powrót na początek strony