Klasa sportowa

Film-klasa sportowa

INFORMACJE OGÓLNE

Klasa sportowa w szkole podstawowej realizuje tak zwane ukierunkowane szkolenie sportowe, mające na celu rozwijanie predyspozycji i uzdolnień sportowych uczniów. Na lekcjach wychowania fizycznego zajęcia odbywają się w dwóch grupach , dziewcząt i chłopców.
Tygodniowy plan zajęć łączy zajęcia edukacyjne i sportowe. Dążymy również do utrzymania wysokiego poziomu nauczania na innych zajęciach edukacyjnych.
Nasza szkoła ściśle współpracuje z Akademią Małych Mistrzów Artura Siódmiaka. Gościliśmy Mistrza piłki ręcznej w ramach projektu  Artur Siódmiak CAMP - Panel Ekstra. Odbyły się także turnieje piłki ręcznej pod patronatem szczypiornisty i Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego.

Uczniowie klasy sportowej będą:
a) realizować program nauczania w takim samym zakresie, jak uczniowie klas ogólnych,
b) uczestniczyć w 10 godzinach wychowania fizycznego w tygodniu pod okiem trenerów piłki ręcznej,
c) wyjeżdżać na zawody i turnieje sportowe,
d) wyjeżdżać na obozy szkoleniowe.

Regulamin rekrutacji uczniów do klas sportowych
w Szkole Podstawowej Nr 8
im. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku

I. Zasady rekrutacji do klasy sportowej:

1. Postępowanie rekrutacyjne do klas czwartych oddziałów sportowych na rok szkolny 2022/2023 jest prowadzone z użyciem systemu informatycznego. Rodzice kandydata mogą pobrać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w wybranej szkole lub na stronie: https://bialystok-4sportowe.pzo.edu.pl W przypadku wypełniania wniosku elektronicznie należy go wydrukować. Uzupełniony i podpisany wniosek należy złożyć wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. Istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie profilem zaufanym. W takim przypadku nie jest konieczne składanie go w formie papierowej.

2. Do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego przyjmowani są kandydaci, którzy:
- posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Orzeczenie należy przedłożyć w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej;
- posiadają pisemna zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego/mistrzostwa sportowego,
- uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale.

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa powyżej, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej.

4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego – brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

5. Rekrutacja uzupełniająca do oddziału sportowego
Rekrutacja do oddziału sportowego klasy IV rozpocznie się 1 sierpnia 2022 r. Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie również z wykorzystaniem systemu informatycznego podobnie jak w naborze w terminie podstawowym.

II. Terminy rekrutacji:

1. Złożenie dokumentów obowiązujących przy rekrutacji do klasy sportowej od 24 lutego - do 04 marca 2022 r. do godz. 15.00.

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej – 09 marca 2022 r.

3. Podanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej- 14 marca 2022 r. do godz. 15.00.

4. Dostarczenie przez kandydatów świadectwa promocyjnego do klasy IV lub jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły - 28 czerwca 2022r do godz. 15.00.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy sportowej –30 czerwca 2022r.

6. Dostarczenie przez kandydatów zakwalifikowanych oryginału świadectwa promocyjnego do klasy wyższej o ile nie został on złożony w terminie wskazanym w pkt 4. –04 lipca 2022r.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy sportowej - 05 lipca 2022 r.

8. Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie od 01 do 04 sierpnia 2022r. do godz. 15.00.

9. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej  w postępowaniu uzupełniającym– 08 sierpnia 2022 r.

10. Podanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej-  09 sierpnia 2022 r., do godz. 15.00 .

11.Dostarczenie przez kandydatów świadectwa promocyjnego do klasy IV lub jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkołydo 12 sierpnia 2022r. do godz. 15.00.

12.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy sportowej –23 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00.

13. Dostarczenie przez kandydatów zakwalifikowanych oryginału świadectwa promocyjnego do klasy wyższej o ile nie został on złożony w terminie wskazanym w pkt 11 - 25 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00.

14.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy sportowej - 26 sierpnia 2022 r.

III. Obowiązki ucznia klasy sportowej:

1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole.

2. Uczniowie realizują program nauczania wychowania fizycznego - podstawowego w wymiarze 4 godzin tygodniowo oraz program nauczania klasy sportowej o profilu piłka ręczna w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

3. Uczniowie klasy sportowej dbają o aktualne badania lekarskie wykonane przez lekarza medycyny sportu.
Adresy przychodni sportowych:
a) NZOZ Podlaskie Centrum Medycyny Sportowej i Ortopedii, ul. Bema 2, 15-369 Białystok, tel. 857 443 984
b) Przychodnia Sportowo – Lekarska, ul. Sienkiewicza 79A lok 309 (III piętro),15-003 Białystok, tel. 857 422.

4. Uczniowie klasy sportowej będą uczestniczyć we wszystkich turniejach i zawodach, w których bierze udział szkoła.

5. Uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy oraz do przestrzegania regulaminu korzystania z obiektów sportowych.

6. Uczniowie klas sportowych za nieodpowiednie zachowanie lub niskie wyniki w nauce mogą być zawieszeni przez dyrektora szkoły w rozgrywkach lub treningach do czasu poprawy (na wniosek wychowawcy klasy, w porozumieniu z nauczycielem wychowania fizycznego).

7. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują się do dalszego szkolenia, na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego, w porozumieniu z wychowawcą klasy, zostają przeniesieni przez dyrektora szkoły do klasy ogólnej.

8. Uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności wychowawcze, negatywnie wpływające na pozostałych uczniów, na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego lub wychowawcy zostają przeniesieni przez dyrektora szkoły do klasy ogólnej.

9. Dopuszcza się możliwość przesunięcia z klasy ogólnej do klasy sportowej, w trakcie roku szkolnego, ucznia wykazującego szczególne predyspozycje do uprawiania piłki ręcznej.

10. Wszyscy uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania powyższego regulaminu.

Szkoła Podstawowa nr 8
im. Świętego Kazimierza Królewicza
w Białymstoku

Powrót na początek strony