Informacje dotyczące rekrutacji uzupełniającej do klasy IV sportowej o profilu PIŁKA RĘCZNA na rok szkolny 2022/2023

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego, klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok

•    od 1 sierpnia 2022 r. do 4 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego klasy IV szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
•    8 sierpnia 2022 r.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, stanowiący warunek przyjęcia do oddziału sportowego
•    9 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt 2
•    do 23 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00
Dostarczenie przez kandydatów świadectwa promocyjnego do klasy IV lub jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły
•    do 19 sierpnia 2022 r. do godz. 10.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy wyższej niż klasa I oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego zorganizowanych w szkołach ogólnodostępnych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
•    23 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
•    do 25 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00
Dostarczenie przez kandydatów zakwalifikowanych oryginału świadectwa promocyjnego do klasy IV, o ile nie został on złożony w terminie wskazanym w pkt 4
•    26 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Szkoła Podstawowa nr 8
im. Świętego Kazimierza Królewicza
w Białymstoku

Powrót na początek strony